Absolutt avvik og gjennomsnittlig absolutt avvik

absolutt avvik og gjennomsnittlig absolutt avvik

Introduksjon

I verden av statistikk og dataanalyse er det avgjørende å kunne måle nøyaktigheten av våre prediksjoner og estimater. To sentrale begreper i denne sammenhengen er absolutt avvik og gjennomsnittlig absolutt avvik (MAE – Mean Absolute Error). Disse målene gir oss verdifull innsikt i presisjonen av våre beregninger og modeller. I denne artikkelen skal vi dykke dypt inn i disse konseptene, utforske hvordan de beregnes, og diskutere deres mange anvendelser i ulike felt.

Hva er absolutt avvik?

Definisjon og betydning

Absolutt avvik er et grunnleggende mål på forskjellen mellom en målt eller beregnet verdi og den sanne eller faktiske verdien. Det er et direkte mål på nøyaktigheten av en enkelt måling eller prediksjon. En nøkkelkarakteristikk ved absolutt avvik er at det ikke tar hensyn til retningen på avviket – det fokuserer utelukkende på størrelsen av forskjellen.

Beregning av absolutt avvik

Formelen for absolutt avvik er enkel og intuitiv:

Absolutt avvik = |Målt verdi – Faktisk verdi|

I denne formelen brukes absoluttverdien (angitt med |…|) for å sikre at resultatet alltid er positivt, uavhengig av om den målte verdien er høyere eller lavere enn den faktiske verdien.

Praktisk eksempel

La oss se på et konkret eksempel for å illustrere konseptet:

Anta at den faktiske temperaturen en sommerdag er 28°C, men vårt termometer viser 30°C. I dette tilfellet vil det absolutte avviket være:

|28 – 30| = 2°C

Dette betyr at vår måling avviker med 2°C fra den sanne verdien. Merk at vi ikke sier om målingen er for høy eller for lav – vi fokuserer kun på størrelsen av avviket.

Gjennomsnittlig absolutt avvik

Definisjon og betydning av gjennomsnittlig absolutt avvik

Mens absolutt avvik gir oss informasjon om nøyaktigheten av en enkelt måling, trenger vi ofte å vurdere nøyaktigheten over flere målinger eller prediksjoner. Her kommer gjennomsnittlig absolutt avvik (MAE) inn i bildet.

MAE er gjennomsnittet av de absolutte avvikene for et sett av målinger eller prediksjoner. Det gir oss et samlet mål på hvor mye våre estimater typisk avviker fra de sanne verdiene.

Beregning av gjennomsnittlig absolutt avvik

Formelen for MAE er:

MAE = (1/n) * Σ|yi – xi|

Der:

 • n er antall målinger eller prediksjoner
 • yi er den predikerte eller målte verdien
 • xi er den sanne eller faktiske verdien
 • Σ representerer summen over alle målinger

Praktisk eksempel på beregning av gjennomsnittlig absolutt avvik

La oss se på et praktisk eksempel for å illustrere beregningen av MAE:

Anta at vi har følgende sett med faktiske temperaturer og våre prediksjoner over fem dager:

Faktiske temperaturer: [22°C, 24°C, 26°C, 23°C, 25°C]
Predikerte temperaturer: [23°C, 25°C, 25°C, 24°C, 24°C]

For å beregne MAE, følger vi disse trinnene:

 1. Beregn de absolutte avvikene for hver prediksjon:
  |22 – 23| = 1°C
  |24 – 25| = 1°C
  |26 – 25| = 1°C
  |23 – 24| = 1°C
  |25 – 24| = 1°C
 2. Summer alle de absolutte avvikene:
  1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5°C
 3. Del summen på antall prediksjoner (5 i dette tilfellet):
  MAE = 5°C / 5 = 1°C

I dette eksempelet er MAE 1°C, noe som betyr at våre temperaturprediksjoner i gjennomsnitt avviker med 1°C fra de faktiske temperaturene.

Fordeler og anvendelser av gjennomsnittlig absolutt avvik

MAE har flere fordeler som gjør det til et populært mål for nøyaktighet i ulike felt:

 1. Enkel å tolke: MAE gir et direkte mål på gjennomsnittlig avvik i samme enhet som de opprinnelige dataene.
 2. Robust mot uteliggere: I motsetning til for eksempel gjennomsnittlig kvadratavvik (MSE), påvirkes MAE mindre av ekstreme verdier eller uteliggere.
 3. Lineær vekting: Alle avvik vektes likt, noe som kan være ønskelig i mange situasjoner.
 4. Anvendelig i ulike felt: MAE brukes i alt fra værprognoser og økonomiske prediksjoner til maskinlæring og bildebehandling.

Gjennomsnittlig absolutt avvik vs. andre avviksmål

Selv om MAE er et nyttig og mye brukt mål, er det viktig å være klar over at det finnes andre avviksmål som kan være mer passende i visse situasjoner:

 1. Gjennomsnittlig kvadratavvik (MSE): Dette målet kvadrerer avvikene før de summeres og gjennomsnittsberegnes. MSE gir større vekt til store avvik og kan være mer passende når store avvik er spesielt uønsket.
 2. Rotmiddel kvadratavvik (RMSE): Dette er kvadratroten av MSE og gir et avviksmål i samme enhet som de opprinnelige dataene. RMSE er ofte foretrukket i vitenskapelige sammenhenger.
 3. Median absolutt avvik (MdAE): Dette er medianen av de absolutte avvikene og kan være mer robust mot ekstreme uteliggere enn MAE.
 4. Gjennomsnittlig prosentvis avvik (MAPE): Dette målet uttrykker avviket som en prosentandel av den faktiske verdien og kan være nyttig når man sammenligner avvik på tvers av ulike skalaer.

Praktiske anvendelser av gjennomsnittlig absolutt avvik

MAE finner anvendelse i en rekke praktiske situasjoner:

 1. Værprognoser: Meteorologer bruker ofte MAE for å vurdere nøyaktigheten av temperatur- og nedbørsprediksjoner.
 2. Finansielle prognoser: I økonomisk modellering kan MAE brukes til å evaluere nøyaktigheten av prisestimater eller markedsprognoser.
 3. Maskinlæring: MAE er en vanlig tapsfunksjon for regresjonsmodeller i maskinlæring, spesielt når man ønsker å minimere gjennomsnittlig prediksjonsavvik.
 4. Kvalitetskontroll: I produksjonsprosesser kan MAE brukes til å overvåke og kontrollere avvik fra ønskede spesifikasjoner.
 5. Energiforbruksprognoser: Kraftselskaper kan bruke MAE for å vurdere nøyaktigheten av sine forbruksprognoser og optimalisere energiproduksjonen.

Konklusjon

Absolutt avvik og gjennomsnittlig absolutt avvik (MAE) er viktige verktøy i vår verktøykasse for dataanalyse og modellering. De gir oss enkle, men kraftfulle måter å vurdere nøyaktigheten av våre målinger og prediksjoner på.

Ved å forstå disse konseptene og hvordan de beregnes, kan vi bedre evaluere og forbedre våre modeller og estimater. Enten du jobber med værprognoser, finansielle analyser, eller maskinlæringsmodeller, vil en god forståelse av absolutt avvik og MAE være verdifull.

Det er imidlertid viktig å huske at valg av avviksmål bør baseres på spesifikke behov og egenskaper ved dataene og problemstillingen. I noen tilfeller kan andre avviksmål være mer passende, og ofte er det nyttig å se på flere ulike mål for å få et helhetlig bilde av modellens ytelse.

Ved å bruke disse verktøyene klokt og i kombinasjon med andre analysemetoder, kan vi kontinuerlig forbedre våre prediksjoner og beslutninger basert på data. Absolutt avvik og MAE er derfor uunnværlige verktøy i enhver dataanalytikers eller forskers verktøykasse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen