Dekningsgrad Kalkulator

Dekningsgrad er et nøkkeltall i bedriftsøkonomi som måler hvor mye av hver solgte krone som gjenstår etter dekning av variable kostnader, men før faste kostnader trekkes fra. Det gir en indikasjon på hvor lønnsomme produktene eller tjenestene i en bedrift er.

DG % Kalkulator

Denne kalkulatoren beregner dekningsgradprosenten (DG %) basert på dekningsbidrag (DB) og pris.
DG i kroner kalkulator

Denne kalkulatoren beregner dekningsbidraget i kroner basert på salgsinntekt og variable kostnader.
Hva er dekningsgrad?

Dekningsgrad er en viktig økonomisk indikator som brukes av bedrifter for å analysere lønnsomheten og effektiviteten av deres virksomhet. Det er to hovedtyper dekningsgrader som ofte brukes: dekningsgrad i kroner og dekningsgrad i prosent. Disse to målene gir bedrifter innsikt i hvor mye av kostnadene som dekkes av salgsinntektene, og hvor mye som er igjen til å dekke faste kostnader og generere fortjeneste.

Dekningsgrad i kroner

Dekningsgraden i kroner er et absolutt tall som viser hvor mye av de totale kostnadene som dekkes av salgsinntektene. Formelen for å beregne dekningsgraden i kroner er:

2. DG i kroner:

Dekningsgrad i kroner = Salgspris per enhet – Variable kostnader per enhet

Dekningsgrad i prosent

Dekningsgraden i prosent er et forholdstall som viser hvor stor andel av salgsinntektene som er tilgjengelig til å dekke de faste kostnadene etter at de variable kostnadene er trukket fra. Formelen for å beregne dekningsgraden i prosent er:

1. DG i prosent:

DG i % = (Dekningsbidrag per enhet / Salgspris per enhet) * 100%

Hvor:

  • Dekningsbidrag per enhet: Salgspris per enhet – Variable kostnader per enhet.
  • Salgspris per enhet: Prisen du selger varen eller tjenesten for.
  • Variable kostnader per enhet: Kostnadene som varierer med produksjons- eller salgsvolumet (f.eks. råvarer, direkte lønn, provisjoner).

Både DG i kroner og DG i prosent er viktige verktøy for bedrifter når de analyserer sin økonomiske ytelse. Ved å bruke disse to målene sammen, kan bedrifter få et helhetlig bilde av hvor effektivt de driver virksomheten og hvor mye potensiell fortjeneste de kan generere. Det er viktig for bedrifter å kontinuerlig overvåke og analysere sine dekningsgrader for å kunne ta informerte beslutninger og optimalisere sin lønnsomhet.

Se også: Egenkapitalrentabilitet (brekkstangformelen)

Nyttige lenker: https://info.altinn.no/starte-og-drive/starte/for-oppstart/kalkulasjon/

Skroll til toppen