Likviditetsgrad 1 kalkulator

Likviditetsgrad 1 er en nøkkelindikator innen økonomisk analyse som måler en virksomhets evne til å dekke kortsiktige forpliktelser med sine mest likvide eiendeler.

Likviditetsgrad 1 Kalkulator


Hva er likviditetsgrad 1?

Likviditetsgrad 1 er en nøkkelindikator innen økonomisk analyse som måler en virksomhets evne til å dekke kortsiktige forpliktelser med sine mest likvide eiendeler. Denne likviditetsgraden er en fundamental del av finansiell styring og risikostyring for bedrifter, da den gir innsikt i hvor godt en virksomhet kan møte sine umiddelbare økonomiske forpliktelser uten å måtte selge fast eiendom eller andre langsiktige eiendeler.

Formel for Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 beregnes ved å dividere de mest likvide eiendelene, vanligvis kontanter og kontantekvivalenter, med de kortsiktige forpliktelsene. Formelen for LG 1 er som følger:

LG 1 = Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

Hvor:

  • Omløpsmidler: Eiendeler som kan gjøres om til likvide midler (penger) relativt raskt, f.eks. varelager, kundefordringer og kontanter.
  • Kortsiktig gjeld: Gjelden som forfaller innen ett år, f.eks. lønningsforpliktelser, leverandørgjeld og kassekreditt.

En LG 1 på 1 eller høyere indikerer at en virksomhet har tilstrekkelig likvide midler til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. En LG under 1 indikerer en potensiell likviditetsutfordring, da virksomheten kan ha problemer med å møte sine kortsiktige forpliktelser med tilgjengelige midler.

Analyse av Likviditetsgrad 1

En høy likviditetsgrad 1 kan tyde på at en virksomhet har en sunn økonomisk posisjon med tilstrekkelige likvide midler tilgjengelig. Dette kan være et tegn på god likviditetsstyring og effektiv drift. På den annen side kan en lav LG 1 indikere at en virksomhet har for mange kortsiktige forpliktelser i forhold til sine likvide eiendeler, noe som kan føre til likviditetsproblemer og behov for ekstern finansiering.

  • Generell anbefaling: En likviditetsgrad1 på 2 eller høyere anses som trygg, men dette kan variere avhengig av bransje og selskapets finansieringsplan.
  • Høy LG 1: Indikerer god kortsiktig likviditet og lav risiko for å misligholde forpliktelser.
  • Lav LG 1: Kan tyde på begrenset likviditet og potensiell risiko for betalingsproblemer.

Betydningen av LG 1

LG 1 er viktig for investorer, kreditorer og ledelsen i en virksomhet, da den gir informasjon om virksomhetens kortsiktige økonomiske helse og evne til å møte forpliktelser. En sunn LG 1 er avgjørende for å opprettholde tillit hos interessenter og sikre stabil drift.

Se også: Lividitetesgrad 2 kalkulator

Nyttige lenker: https://www.soliditet.no/dokumenter/nokkeltall.pdf

Skroll til toppen